topheader
Clubreglement 2015 
home
alg info
foto album
video album
Forum
Weblinks
Agenda
Gastenboek
Meteo
Webcam plein
Contact
  de bestuursleden lid worden locatie clubreglement  

 

PLEINREGLEMENT MODEL VLEUGELS DIEPENBEEK vzw
Versie : Maart 2015

Verzekering :

 1. Ingeschreven leden zijn automatisch verzekerd tegen derden via de VML-verzekering.
  Leden zijn onderling verzekerd tegenover mekaar ("schade aan derden"); leden uit hetzelfde gezin zijn niet onderling verzekerd tegenover elkaar (leden uit hetzelfde gezin worden niet als derden beschouwd).
 2. Alle schade, materiële of lichamelijke, door een modelvliegtuig aan derden toegebracht, moet binnen de 24 uur aan een bestuurslid gemeld worden zodat deze op zijn beurt de verzekeringsmaatschappij (secretariaat VML-Vereniging voor Modelluchtvaartsport vzw) kan verwittigen.
 3. Leden die tevens in een andere VML- of AAM-club aangesloten zijn en daar hun VML-lidmaatschap (en verzekering) betalen dienen hiervan jaarlijks een bewijs voor te leggen.

Toestellen en frequenties :

 1. Op het terrein van MVD mogen enkel toestellen vliegen van categorie 1 en 2 (zie definities in de circulaire GDF-01 van het Directoraat-generaal Luchtvaart ( deze is ter inzage bij het bestuur en kan ook geraadpleegd worden via de website van de federale overheid). Voor toestellen van categorie 2 is een appart aangifteformulier nodig, uitgereikt door het Directoraat-generaal Luchtvaart.
 2. Toestellen met verbrandingsmotoren moeten uitgerust zijn met een uitlaatdemper en moeten voldoen aan de geluidsnormen beschreven in de circulaire GDF-01.
  De geluidsmetingen worden uitgevoerd met het toestel , op 1 a 1,2 m hoogte (boven gras), met de motor draaiend op het maximaal regime, op 7m afstand en loodrecht op de uitstroomrichting van de uitlaatgassen. Voor helikopters worden de metingen uitgevoerd al “hooverend” op 1 a 1,5 m hoogte.
  Het gemeten geluidsniveau mag niet hoger zijn dan 80dB(A). Er is een dB-meter voorhanden in het clublokaal.
 3. Alle toestellen dienen luchtwaardig te zijn en te voldoen aan alle bepalingen uit de circulaire (voor toestellen van cat.2 verwijzen we naar de vernoemde circulaire
  Alle toestellen dienen voorzien te zijn van identificatie. Dit kan ofwel door het aanbrengen van een identificatieplaatje met daarop de naam en het adres van de eigenaar, ofwel door het aanbrengen van het immatriculatienummer zoals afgeleverd door VML (bijvoorbeeld : “OO-VA-0123”).
 4. Om problemen met dubbel gebruik van frequenties te vermijden dient iedereen gebruik te maken van het frequentiebord.
  Vóór het gebruik van de zender wordt er de wasknijper met de overkomende frequentie opgezet. Wanneer de wasknijper niet meer op het bord te vinden is, is de frequentie in gebruik en mag er in geen enkel geval nog een zender met die frequentie ingeschakeld worden. Check in dat geval wie de desbetreffende piloot is, en maak onderling duidelijke afspraken wie wanneer vliegt. De frequentiespeld zal na elk gebruik van de zender teruggeplaatst worden op het frequentiebord
  Nieuwe leden krijgen een frequentie toegewezen bij aansluiting.
 5. Diegene die tengevolge van verkeerd gebruik van het frequentiebord  een crash veroorzaakt, wordt steeds aansprakelijk gesteld en dient alle schade te vergoeden.

Vliegbewegingen en veiligheid :

 1. Vliegen op ons terrein met toestellen uitgerust met verbrandingsmotor, is toegelaten op werkdagen en zaterdagen tussen 09u00 en 19u00, zondagen en wettelijke feestdagen van 10u00 tot 12u00. Voor toestellen uitgerust met electromotor, alle dagen tussen 09u00 en 22u00. Bij evenementen of in overleg met het bestuur mag er na zonsondergang worden gevlogen met “nachtvliegers”, enkel elektro. Lawaaierige electrotoestellen, Funjets, EDF’s,…dienen met een DB meter gemeten te worden door één van de bestuursleden. Indien de geluidsnorm wordt overschreden vallen deze toestellen onder de categorie verbrandingsmotoren.
 2. Er mag op het terrein van MVD enkel gevlogen worden door leden van MVD. Niet-leden kunnen enkel vliegen op uitnodiging van het MVD - bestuur en na voorlegging van een bewijs van verzekering.                Leerling piloten mogen aan de kabel vliegen zonder verzekering mits de leraarpiloot lid is van MVD en op voorwaarde dat de naam en het adres van de leerling op voorhand genoteerd staat.
 3. Helikopters mogen niet samen met vliegtuigen in de lucht zijn. Vliegtuigen hebben altijd voorrang op helikopters. De helikopterpiloot wacht in overleg met de andere piloten zijn beurt af.
 4. Starten of landen in de richting van de piloten en toeschouwers is ten strengste verboden.
 5. Het is verboden te vliegen boven de afgebakende zones waarin zich de piloten en toeschouwers bevinden,  alsook boven de parking en het clublokaal.
 6. Er mag niet  getaxied worden in de zone voorzien voor het starten van de motoren (de zone tussen de giflijn en de afsluiting).;het toestel wordt gedragen tot aan de zichtbare lijn die deze zone afbakend (giflijn).
 7. Motoren mogen enkel gestart worden in de daarvoor voorziene zone; het is verboden motoren te starten onder het afdak.
 8. Het is ten strengste verboden in de nabijheid van  huizen of gebouwen in de buurt te vliegen. De noord - oost zijde van het terrein is verboden voor alle vliegbewegingen (bebouwde zone aan de Ganzestraat; deze zone begint direct achter een denkbeeldige lijn die in het verlengde van de afsluiting achter de pilotenzone ligt; zie ook “Verboden zone” op de situatieschets).
 9. Elke start of landing dient door de piloot aangekondigd te worden door luid “start” of “landing” te roepen. De piloot dient zich ervan te vergewissen dat de piste vrij is. Er mag niet gestart of geland worden als er zich mensen op de piste bevinden. Bij een landing van een zwever dienen mensen die zich op de piste bevinden, deze onmiddellijk te verlaten en zich in de pilotenzone te begeven.
 10. Alle piloten dienen zich in elkaars buurt op te stellen teneinde mekaar te kunnen verstaan en te kunnen waarschuwen voor bepaalde maneuvers of situaties.
 11. Enkel piloten mogen zich op de piste begeven en enkel dan wanneer zij hun toestel willen recupereren. Zij dienen de andere piloten te waarschuwen dat zij zich op de piste begeven. Mensen op de piste mogen nooit overvlogen worden.
 12. Wanneer een toestel buiten de piste landt dient de piloot de andere aanwezige piloten te waarschuwen dat hij het toestel gaat zoeken. De andere piloten mogen in geen geval de mensen op of naast het terrein overvliegen.
 13. Toestellen met motoren met een cilinderhoud van 50cc of meer, dienen tijdens de startprocedure steeds gezekerd te worden aan één van de palen van de afrastering, om de veiligheid van de piloot en omstaanders te garanderen. Er zijn een aantal spanriemen beschikbaar in het clublokaal, gelieve deze steeds op te ruimen na gebruik.

 Eénieders verantwoordelijkheid :

 1. Beschadiging van, of defekten aan clubgoederen moeten onmiddellijk aan het bestuur gemeld worden zodat de nodige herstellingen kunnen uitgevoerd worden.
 2. De tijdschriften en boeken zijn er voor elk lid. Neem ze niet mee naar huis tenzij eventueel voor een fotocopie.
 3. Wie als laatste het clubhuis verlaat dient ervoor te zorgen dat het clubhuis  afgesloten  wordt (ramen dicht, radio uit, licht uit , kachel uit, gaskraan dicht). Je kan een sleutel van het clubhuis bekomen bij het bestuur, dit kan echter pas na minimum 1 jaar lidmaatschap, en er dient een waarborg van 10€ betaald te worden. In geval van verlies van de sleutel dient dit zo snel mogelijk aan het bestuur gemeld te worden, indien u een nieuwe sleutel wenst dient de waarborg van 10€ opnieuw betaald te worden.  Het bestuur beslist of het nodig is extra sleutels aan leden toe te kennen. Elkeen is steeds verantwoordelijk voor zijn/haar sleutel; de sleutel mag niet aan derden overgedragen worden.
 4. Iedereen dient ervoor te zorgen dat het terrein en zijn omgeving proper blijven. Laat niets rondslingeren.
 5. In het clubhuis is een EHBO koffer voorhanden. Gelieve het bestuur in te lichten als je hiervan gebruik gemaakt hebt zodat de inhoud steeds kan aangevuld worden.
 6. Op de toegangsweg naar het terrein geldt een snelheidslimiet van 10 km/u. Hou rekening met onze buren en houd u aan de snelheidslimiet. Overtreders krijgen een waarschuwing. Na 3 waarschuwingen volgt een sanctie.
 7. Iedereen wordt  verzocht vrijwillig mee te werken aan de uitbouw en het onderhoud van ons terrein. Ook rekent het bestuur op je medewerking bij de verschillende aktiviteiten.


Dit pleinreglement is van toepassing vanaf  Maart 2015.


 


  Copyright © 2012-2013 Modelvleugels Diepenbeek